FIFAA AS-i toodete ja teenuste müügi üldtingimused

1 MÕISTED JA TÕLGENDUSPÕHIMÕTTED
1.1 Kui Üldtingimustes ei ole sätestatud või selle kontekstist ei tulene teisiti, siis kasutatakse käesolevates Üldtingimustes järgmisi suure algustähega mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1.1.1 Üldtingimused – käesolevad toodete ja teenuste müügi üldtingimused.
1.1.2 Müüja –Fifaa AS või muu Fifaa AS-i kontserni kuuluv ettevõtja.
1.1.3 Ostja – isik kellele Müüja müüb Tooteid ja/või Teenuseid.
1.1.4 Pool – Müüja või Ostja.
1.1.5 Pooled – Müüja ja Ostja.
1.1.6 Tarbija – füüsilisest isikust Ostja, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
1.1.7 Ettepanek – Ostja poolt tehtud ettepanek Müüjale Pakkumuse saamiseks.
1.1.8 Pakkumus – Müüja poolt Ostjale tehtud pakkumus Toote ja/või Teenuse müügitingimuste kohta.
1.1.9 Tellimus –Ostja nõustumus Müüja poolt esitatud Pakkumusega ja/või Müüja poolt avaldatud Toodete ja Teenuste hinnakirjaga.
1.1.10 Leping –jõustunud Tellimus.
1.1.11 Tooted – Müüja poolt müüdavad tooted, mis on loetletud Müüja veebilehel www.fifaa.ee
1.1.12 Teenused – Müüja poolt osutatavad teenused, mis on loetletud Müüja veebilehel www.fifaa.ee
1.1.13 Kaup – Ostja poolt Müüjale tarnitud toode, mida Müüja muudab ja/või täiendab Teenuse osutamise raames.
1.1.14 Rikkumise Teade – Ostja esitatud teade Müüja poolsest Lepingu rikkumisest.
1.1.15 Tööpäev – iga kalendrinädala kõik päevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud riigipühad ja rahvuspüha.
1.2 Kui mõne punktis 1.1 toodud mõiste tähendust on Üldtingimuste konkreetses punktis laiendatud, täpsustatud või muudetud, siis tõlgendatakse vastavat mõistet koos vastavas punktis tooduga.


2 KOHALDAMISALA JA KOOSTÖÖ ÜLDPÕHIMÕTTED
2.1 Käesolevad Üldtingimused kohalduvad kõikidele Toodete ja/või Teenuste müügi tehingutele, mis Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse. Kui Pooled sõlmivad eraldiseisva kirjaliku müügilepingu, siis kehtivad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus müügilepingus eraldi kokku lepituga.
2.2 Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja käesolevate Üldtingimustega. Üldtingimused moodustavad Lepingu lahutamatu osa.
2.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi.
2.4 Pooled peavad Lepingu täitmisel käituma teineteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise Poole huvidega. Pool peab tegema teise Poolega koostööd, mis on teisele Poolele vajalik tema Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ning Lepingu eesmärkide saavutamiseks.
2.5 Pool kohustub teist Poolt viivitamatult informeerima mis tahes Lepingu täitmisega seotud probleemist või muust olulisest asjaolust, mis võib avaldada mõju Poolte õigustele või kohustustele või Lepingu kohasele täitmisele.
2.6 Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis kohustuvad Pooled täitma kõik Lepingust tulenevad kohustused, mitte üksnes andma endast parimat vastavate kohustuste täitmiseks.
2.7 Toote ja/või Teenuse müümisel Tarbijale lähtuvad Pooled tarbijale müügi ja/või tarbija töövõtulepingu kohta seaduses sätestatust.


3 LEPINGU SÕLMIMINE
3.1 Ostja esitab Toote ja/või Teenuse saamiseks Müüjale Ettepaneku. Müüja kohustub Ettepaneku läbi vaatama ja esitama Ostjale Pakkumuse. Müüja Pakkumus kehtib vastavalt selles näidatud perioodil või 7 päeva selle esitamisest.
3.2 Müüja ja Ostja vahelise Lepingu aluseks on Ostja nõustumus Müüja poolt esitatud
Pakkumusega ja Müüja poolt sellekohaselt vormistatud ning jõustunud Tellimus. Kui Tellimus ei põhine Müüja Pakkumusel, muutub Tellimus siduvaks peale selle eraldi kinnitamist Müüja poolt.
3.3 Tellimus jõustub Ostjalt nõutud ettemaksusumma laekumisel või Tellimuse Ostja poolt eraldi kinnitamisel juhul, kui Ostjalt ettemaksu ei ole nõutud.
3.4 Ostja võib Tellimuse tasuta tühistada või seda muuta enne Tellimuse jõustumist. Jõustunud Tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue Tellimusena.


4 LEPINGU HIND JA TASUMISE TINGIMUSED
4.1 Toote ja/või Teenuse hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Lepingus ning Lepingu alusel koostatud arvel. Hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale.
4.2 Ostja kohustub tasuma ettemaksu 50% ulatuses Lepingu summast.
4.3 Lepingu lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, kohustub Ostja tasuma Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba kättesaamisel. Kui kokkulepitud üleandmis- või tasumisviisist tulenevalt see ei ole võimalik, kohustub Ostja tasuma Lepingu lõppsumma 5 päeva enne Toote ja/või Teenuse eeldatavat üleandmise tähtpäeva.
4.4 Arve vaidlustamisel on Ostja kohustatud tasuma arve mittevaidlustatud osa maksetähtajaks.
4.5 Ostja Lepingu järgne makse loetakse teostatuks selle Müüja arvelduskontole laekumisega. Ostja kannab kõik arve tasumisega seotud kulud.
4.6 Lepingus sätestatud mistahes rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on Müüjal õigus:
4.6.1 nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni õigeaegselt tasumata summa täieliku tasumiseni;
4.6.2 peatada Toote ja/või Teenuse tarnimine kohustuste täitmiseni, sh keelduda juba jõustunud, kuid veel täitmata Tellimuse täitmisest;
4.6.3 pidada kinni Ostja poolt Müüjale tarnitud Kaup kuni õigeaegselt tasumata summa täieliku tasumiseni;
4.6.4 loovutada võlanõue kolmandatele isikutele;
4.6.5 nõuda Ostjalt võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist. Müüjal on õigus vastavalt kehtivale hinnakirjale nõuda Ostja käest Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba hoiustamise tasu Müüja laos.


5 TARNETÄHTAEG
5.1 Toote ja/või Teenuse tarnetähtaja arvestus algab Lepingu sõlmimise hetkest.
5.2 Kui peale Lepingu sõlmimist on vajalik teostada proovitöö, algab Toote ja/või Teenuse tarnetähtaja arvestus proovitöö tulemuste kinnitamise hetkest. Proovitöö tulemuse kinnitab Ostja.
5.3 Toote ja/või Teenuse tarnetähtaeg on fikseeritud Lepingus. Müüja teavitab Ostjat Toote ja/või Teenuse valmimisest Ostja poolt edastatud kontaktidel.
5.4 Kui esineb mistahes takistus (sealhulgas, kuid mitte ainult, Müüja varustuskanalites esinevad tõrked, Müüja lepingupartnerite või Ostja tegevus või tegevusetus vms), mille eest Müüja ei
vastuta ning mis takistab Müüjal Toote ja/või Teenuse üleandmist vastavalt punktis 8.1 kokkulepitule, siis ei kanna Müüja vastutust eeltoodust tingitud Toote ja/või Teenuse üleandmisega viivitamise eest ning Toote ja/või Teenuse üleandmise tähtaeg pikeneb nende päevade võrra, mille jooksul oli Müüja tegevus eeltoodud põhjustel takistatud, või muu tähtaja võrra, mis tulenevalt esinenud takistusest on Müüjale vajalik Toote ja/või Teenuse üleandmiseks.
5.5 Müüja informeerib Ostjat Lepingu punkti 5.4 alusel Toote ja/või Teenuse üleandmise tähtaja pikenemisest viivitamatult arvates tähtaja pikenemise alusest teada saamisest, esitades vastavasisulises teates nii tähtaja pikenemise põhjuse kui ka uue tähtaja Toote ja/või Teenuse üleandmiseks.

6 KVALITEET
6.1 Toote ja/või Teenuse kvaliteedi ligikaudseks määramiseks kasutatakse Toote ja/või Teenuse näidiseid, kirjeldusi ja mudeleid. Eelkirjeldatu puudumisel lähtutakse samaliigiliste toodete ja/või teenuste kvaliteedist. Naturaalsest materjalist Toote puhul arvestatakse lisaks materjali looduslikku varieeruvust.
6.2 Kui Teenust osutatakse Ostja poolt tarnitud Kaubale, kohustub Ostja tarnima Müüjale 5% rohkem Kaupa, kui on Lepingus kokkulepitud ja Ostjale üleantav lõppkogus. Eelkirjeldatud Kauba varu (so 5%) Ostjale tagastamata jätmist ei loeta Müüja poolseks Lepingu rikkumiseks.
6.3 Kui Teenust osutatakse Ostja Kaubale, mille koostisosade, komponentide ja materjalide kohta ei esita Ostja Müüjale täielikke ja õigeid andmeid, ei taga Müüja Lepingus kokkulepitud Teenuse lõpptulemuse (sh kvaliteedi) saavutamist ega vastuta Ostjale tekkiva võimaliku kahju eest.
6.4 Müüja ei vastuta Toodete ja/või Teenuste sobivuse ega otstarbele vastavuse eest.


7 INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED
7.1 Intellektuaalse omandi õigused kõikidele intellektuaalse omandi objektidele, mis on Müüja poolt loodud Lepingu alusel, kuuluvad alates nende loomise hetkest Ostjale. Kui seadusest tulenevalt ei saa õigused kuuluda Ostjale, vaid need jäävad kuuluma Müüjale või tema töötajale või muule autorile (nt autori isiklikud õigused), siis annab Müüja alates vastavate objektide loomise hetkest Ostjale loa vastavate õiguste teostamiseks maksimaalses seadusega lubatud mahus.
7.2 Ostjal on õigus käesolevas 7. peatükis sätestatud intellektuaalse omandi õigusi kasutada omal äranägemisel mis tahes ajaliste, territoriaalsete või muude piiranguteta, sealhulgas on Ostjal õigus anda igal ajal nimetatud õigused üle kolmandale isikule.
7.3 Tasu käesolevas 7. peatükis sätestatud õiguste andmise eest on arvestatud Müüjale maksmisele kuuluva tasu hulka ning Müüjal (sh tema töötajatel, muudel lepingupartneritel ja autoritel) puudub õigus mis tahes täiendavate tasude nõudmiseks nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka tulevikus.

8 ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
8.1 Müüja kohustub tellitud Toote ja/või Teenuse Ostjale tarnima hiljemalt Lepingus kokkulepitud tarnetähtaja viimasel päeval.
8.2 Ostja kohustub tagama enda või Ostja poolt volitatud esindaja kohaloleku Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba üleandmisel ning Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba vastu võtma.
8.3 Ostja kohustub kontrollima Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba koguse ja kvaliteedi vastavust Lepingule Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba üleandmise hetkel. Avastatud puudustest tuleb Müüjale viivitamatult teada anda. Kui Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba seisukorda ei ole võimalik üleandmise hetkel kontrollida, kohustub Ostja teavitama Müüjat Tootel ja/või Teenus esemeks olnud Kaubal ilmnenud nähtavatest puudustest hiljemalt 3 päeva jooksul Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba Ostjale üleandmisest. Hilisemaid pretensioone Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba nähtavate puuduste kohta ei rahuldata.
8.4 Kui Ostja või Ostja poolt vastavalt Üldtingimuste punktile 8.2 määratud isik keeldub põhjendamatult Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba vastuvõtmisest, siis koostab Müüja selle kohta ühepoolse akti, mille edastab Ostjale, ning Ostja kohustub hüvitama Müüjale Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba vastuvõtmisest põhjendamatu keeldumise tagajärjel tekkinud kulutused ja kahju.


9 JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE RIISIKO NING OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
9.1 Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt üle Ostjale Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba üleandmisel.
9.2 Toote omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale Toote eest täielikul tasumise hetkel vastavalt 4. peatükis sätestatule.
9.3 Kuni Toote omandiõiguse Ostjale ülemineku hetkeni ja/või Teenuse eest täieliku tasumiseni on Ostja kohustatud:
9.3.1 hoidma Toodet ja/või Teenuse esemeks olnud Kaupa heaperemehelikult, vältides selle kahjustumist ning hävimist;
9.3.2 mitte andma Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba valdust ja omandiõigust üle kolmandale isikule;
9.3.3 Toote valduse või omandiõiguse üleandmise korral teavitama kolmandat isikut Müüja omandireservatsioonist ja tagama, et kolmas isik võtab endale sellega seoses samad kohustused nagu Ostjal;
9.3.4 teatama Müüjale viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad põhjustada Toote ja/või Teenuse esemeks olnud Kauba hävimise või kahjustumise.

10 GARANTII
10.1 Müügigarantii kehtib vastavalt Müüja poolt antud Toote müügigarantii tingimustele.
10.2 Müüja ei anna garantiid Teenusele, Teenuse lõpptulemusele ega Teenuse esemeks olnud Kaubale nende tellimuste puhul kui Teenust osutati Ostja Kaubale.

11 VASTUTUS
11.1 Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest seaduses sätestatud korras, välja arvatud kui Leping ja/või Üldtingimused sätestavad teisiti.
11.2 Kui Ostja soovib tugineda Lepingu rikkumisele Müüja poolt, on ta kohustatud sellest Müüjat teavitama hiljemalt 7 päeva jooksul pärast seda, kui Ostja sai või pidi vastavast rikkumisest teada saama. Rikkumise Teade peab sisaldama Ostja andmeid, tellimuse numbrit (võimalusel), puudusega Toote ja/või Teenuse nimetust, puuduse ilmnemise aega, rikkumise kirjeldust ning Ostja selgesõnalist nõuet ja muud vajalikku informatsiooni, et sellise nõude asjaolusid ja põhjendatust hinnata. Lisada tuleb Toote ja/või Teenuse eest tasumist tõendav dokument ning fotod puudusest (võimalusel).
11.3 Lepingut rikkunud Pool kohustub hüvitama teisele Poolele rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju. Pooled on kokku leppinud, et saamata jäänud tulu, mistahes mittevaraline kahju ja kaudsed kahjud (sh kahju, mis on tekkinud Ostja majandustegevuse seiskumise või selles esinenud häirete tagajärjel, kolmandatele isikutele tekkinud kahjud, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel tekkinud kahju jne) hüvitamisele ei kuulu.
11.4 Müüjal on alati õigus ükskõik milline Lepingu rikkumine heastada tingimusel, et ta teatab Ostjale heastamise kavatsusest hiljemalt 10 päeva jooksul Rikkumise Teate saamisest ning heastab kohustuse rikkumise mõistliku aja jooksul, mis on igal juhul vähemalt 30 päeva, pärast heastamise kavatsusest teatamist. Ostjal ei ole ühelgi juhul õigust heastamisest keelduda ega sellele vastu vaielda. Ostjal on õigus kasutada teisi õiguskaitsevahendeid alles pärast seda, kui Ostja on esitanud Rikkumise Teate ja Müüja ei ole heastatavat rikkumist vastavalt käesolevale punktile heastanud.
11.5 Müüja ei vastuta Lepingu rikkumise eest niivõrd, kuivõrd:
11.6.1 Toote ja/või Teenuse ja/või Kauba Lepingu tingimustele mittevastavus on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut Ostjale;
11.6.2 Ostja oleks saanud Lepingu rikkumisega seonduvat kahju mõistlikult vältida või vähendada;
11.6.3 Lepingu rikkumisega seonduv kahju kuulub Ostjale hüvitamisele kindlustusandja poolt;
11.6.4 Lepingu rikkumise põhjustas Ostja enda või temaga seotud isikute tegevus või tegevusetus või Ostjast tulenev asjaolu või muu sündmus, mille toimumise riisikot kannab Ostja;
11.6.5 Ostja teadis või pidi teadma Toote ja/või Teenuse ja/või Kauba puudustest Toote ja/või Teenuse ja/võiKauba temale üleandmisel, kuid ei avaldanud seda Müüjale.
11.6.6 Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad (vääramatu jõud).


12 KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
12.1 Üldsätetele ja Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2 Lepingust tulenevad ja/või Lepinguga seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Kui Ostjaks on Tarbija, on Tarbijal õigus pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist pöörduda kohtu asemel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuvasse tarbijavaidluste komisjoni.

Logi sisse meie kliendikeskkonda

Unustasid parooli?

Pole veel kontot? Registreeru

Konto loomine

Konto olemas? Logi sisse